SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT PENTRU INVESTIŢII ÎN ÎNTREPRINDERI

UE_siglaVă înformăm că se va deschide o nouă linie de finanțare în cadrul Programului Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE) 2007-2013 – Axa prioritară 1 ”Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient” – Domeniul major de intervenţie D1.1. ”Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor” – Operaţiunea 1.1.1 ”Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile destinat întreprinderilor” (Informare ISAM_POSCCE_1.1). Alocarea financiară totală pentru acestă cerere de propuneri de proiecte este de 50 milioane Lei. Bugetul apelului de propunere de proiecte va fi alocat defalcat, dupa cum urmeaza: 2/3 pentru IMM şi 1/3 pentru întreprinderi mari.  În cadrul acestui apel se finanţează următoarele tipuri de proiecte: 

 • extinderea unei linii de productie existente pentru creşterea capacităţii de producţie prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale,
 • diversificarea producţiei, prin realizarea de noi produse prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale
 • modernizarea instalaţiilor în scopul creşterii eficienţei şi randamentului prin dotări cu echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale.
 • demararea unei noi unităţi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă;
 • achiziţionarea de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată şi care este achiziţionată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiţia ca noua activitate ce urmează a fi desfăşurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată în unitatea respectivă înainte de achiziţie;
 • construcţii/achiziţii construcţii industriale (hale) necesare pentru amplasarea echipamentelor / instalaţiilor achizitionate în cadrul proiectelor.

 Pentru ca un Solicitant să fie eligibil, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)      întreprinderile trebuie să fie înregistrate conform Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi să îşi desfăşoare activitatea în România;

b)      să nu poată fi considerat ca fiind “firmă în dificultate”, în conformitate cu definiţia de la art. 5 lit. d) din schemă de ajutor de stat aprobata prin OM…

c)      solicitantul demonstrează că deţine resursele financiare si operationale necesare pentru implementarea proiectului;

d)     Solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, în niciuna din situaţiile de mai jos:

 • obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
 • obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale

f)       Solicitantul nu se încadrează în una din următoarele situaţii:

 • se află în stare de faliment / insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
 • reprezentantul legal a suferit o condamnare definitivă ca urmare a încălcării conduitei profesionale, decizie formulată de o autoritate de judecată având forţă de res judicata;
 • reprezentantul legal a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

 g)      Solicitantul care este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ilegal şi incompatibil sau utilizat abuziv nu este eligibil pentru a primi finanţare în cadrul schemei, cu excepţia cazului în care acesta a fost restituit în integralitate, împreună cu dobânzile aferente.

h)      codul CAEN pentru care se solicita finantarea trebuie să fie înregistrat ca obiect de activitate (conform CAEN rev. 2) si tebuie sa fie unul din codurile eligibile, menţionate la punctul II.2.5

i)        întreprinderile înregistrează profit din exploatare sau net (conform bilanţ sau bilanţ consolidat) în ultimul exerciţiu financiar înainte de data depunerii Cererii de finanţare

j)        reprezentantul legal al solicitantului nu furnizează informaţii false

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordată pentru un proiect este de:

a)      4,5 milioane euro (echivalent în lei) pe proiect pentru întreprinderi mari pentru investiţii

b)      1,5 milioane euro(echivalent în lei) pe proiect pentru IMM pentru investiţii

c)      maxim 10% din valoarea pentru investitii (echivalent în lei) pe proiect pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor

Durata de implementare a proiectului este cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data ultimei plăţi efectuate de beneficiar şi nu trebuie să depăşească 31.12.2015.

Rata maximă a finanţării nerambursabile din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului nu poate depăşi:

–          pentru întreprinderi mari

a)      15% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti;

b)      35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile Ilfov şi Vest

c)      50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).

–          pentru întreprinderi mijlocii

a)      25% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti;

b)      45% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile Ilfov şi Vest

c)      60% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).

–           pentru întreprinderi mici

a)      35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti;

b)      55% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile Ilfov şi Vest

c)      70% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).

Principalele activități finanțate în cadrul acestui program sunt:

 • 13 Fabricarea produselor textile
 • 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte
 • 15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei;
 • prepararea si vopsirea blanurilor
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din
 • paie si din alte materiale vegetale impletite
 • 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie
 • 171 Fabricarea celulozei, hartiei si cartonului
 • 18 Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice
 • 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii
 • 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice
 • 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor
 • 31 Fabricarea de mobila

Prefinanţarea proiectelor. Solicitantul are posibilitatea de a opta prin Cererea de finanţare pentru prefinanţarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.Valoarea totală a prefinanţării este de maximum 35% din valoarea sprijinului financiar nerambursabil aprobat iar solicitantul poate opta pentru prefinanţare, o singură dată, indiferent de cuantumul acesteia.

Cristian Marinescu

 

 

Views – 1989

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.